Информация

Министерство на финансите

Проекти

Закон

Законът за държавните помощи е обнародван в ДВ, бр.86 от 24.10.2006 г., в сила от влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (01.01.2007 г.). Законът е изменян един път - бр. 16 на ДВ от 15.02.2008 г. 

"Чл. 1. (1) Този закон урежда условията, реда и процедурите по уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност за предоставяне на държавни помощи, категориите държавни помощи, съвместими с Общия пазар, задължението за докладване, събиране и съхраняване на данни, както и преценката за съответствието на държавните помощи, за които не е задължително да бъде уведомявана Европейската комисия. ....."