Информация

Министерство на финансите

Проекти

Правилник

В ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г. е публикувано Постановление № 14 от 23.01.2009 г. на Министерския съвет, с което се изменя и допълва Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи (обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г.).

Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи е приет с ПМС № 61 от 20.03.2007 г., обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.03.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм., бр. 3 от 12.01.2010 г.

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за държавните помощи.