Информация

Министерство на финансите

Проекти

ОП "Техническа помощ"


Дирекция "Финанси на реалния сектор" (ДФРС) към Министерство на финансите е одобрен конкретен бенефициент по Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). За целта бе разбратен проект „Подпомагане ефективното изпълнение на функциите на национален орган за наблюдение и координация на държавните помощи и оптимизиране прилагането на режима на държавните помощи в работата на УО/МЗ по ОП във връзка със СКФ в България", който бе одобрен за финансиране по приоритетна ос I „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво: Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на НСРР, Управляващия орган на ОПТП и Комитета за наблюдение на ОПТП; Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове" на ОПТП.

Проектът касае организирането и провеждането на обучения в европейски обучителни институти по тематични теми с цел повишаване на капацитета на експертите от ДФРС.

Във връзка с одобрения проект, бе сключен Договор № 51 от 19.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е Управляващият орган на ОПТП и Министерството на финансите за изпълнение на проект № 0120-ФРС-1.11; BG161PO002-1.11.01-0001.

Общата стойност на проекта е 408 418,77 лв. и е с продължителност 20 месеца, считано от 01.05.2013 г. до 31.12.2014 г.
Проект „Подпомагане ефективното изпълнение на функциите на национален орган за наблюдение и координация на държавните помощи и оптимизиране прилагането на режима на държавните помощи в работата на УО/МЗ  по ОП във връзка със СКФ в България"
Договор BG161PO002-1.11.01-0001; 0120-ФРС-1.11
www.eufunds.bg