Информация

Министерство на финансите

Проекти

проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)“

                                          

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" (ДПРС) към Министерство на финансите е бенефициент по проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)", който се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Добро управление (ОПДУ) 2014-2020 г." Общата цел на проектното предложение е разработване на правила и механизми за възлагане, изпълнение и контрол на УОИИ в съответствие с европейското и националното законодателство в областта на държавните помощи. В рамките на проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели:

Изпълнението на проектните дейности ще постигне следните очаквани резултати:

Проектът е одобрен от Управляващия орган на ОПДУ по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорства с гражданското общество и бизнеса" (ПО2), процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)". В тази връзка се сключи договор № BG05SFOP001-2.003-0001-C01 от 11.11.2016 г. между Администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е 1 261 755 лв. и е с продължителност 30 месеца, считано от 11.11.2016 г. до  

11.04.2019 г.

 

   

Проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.003-0001-C01/11.11.2016 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

http://www.eufunds.bg/