Информация

Министерство на финансите

Проекти

Хоризонтални правила

Въз основа на член 107, т. 3(а) и 3(в) от ДФЕС, хоризонталните правила, които се прилагат във всички отрасли, изясняват позицията на Комисията към определени категории помощи. Очевидно е, че категориите са насочени към решаване на проблеми, които могат да възникнат във всяка индустрия и страна.

Помощ за работници в неравностойно положение и работници с увреждания

Помощ за обучение

Регионална помощ

Научни изследвания, развитие и иновации

Архив:

Помощ за опазване на околната среда и енергетика

Рисков капитал 

Оздравяване и преструктуриране 

Определение за МСП

 Финансови инструменти