Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Други

• Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда;
• Рамката на Общността за държавна помощ за научно-изследователска и развойна дейност и иновации;
• Насоките на Общността за държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в малки и средни предприятия;
• Насоките на Общността относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на дружества в затруднено положение;
• Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската Общност по отношение на държавните помощи под формата на гаранции;
• Съобщението на Комисията относно методологията за анализ на държавните помощи, свързани с невъзвръщаемите разходи и известието на Комисията относно прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на мерките за пряко данъчно облагане на дружества.