Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Прозрачност на държавните помощи

Съгласно изискванията на Съобщението за прозрачността (OB C 198, 27.6.2014 г.) и другите нормативни документи (насоки/регламент/съобщение/рамка), съдържащи разпоредби за прозрачност, считано от 1 юли 2016 г. всички държавни помощи в размер равен или над 500 000 евро, чийто акт за предоставяне е с дата след 30.06.2016 г., следва да бъдат публично оповестени. Последното е неразделна част от условията на съответния нормативен документ за осигуряване на съвместимост на дадена държавна помощ с правилата в областта на законодателството по държавните помощи.

За изпълнение на задължението си за осигуряване на прозрачност на държавните помощи извън секторите на селското стопанство и рибарството, Република България чрез Министерството на финансите е поела ангажимент пред Европейската комисия (ЕК) да използва директно Модула за прозрачност на ЕК (State Aid Transparency Award Module). Посоченото означава, че информацията за държавните помощи, съобразно изискванията за прозрачност, следва да бъде въвеждана от администраторите на помощ директно (ръчно) в Модула.

Модулът бе въведен в реална експлоатация на 01.07.2016 г. Поради възникнали технически проблеми, обаче, същият не бе достъпен за използване до 05.07.2016 г. включително.

Предвид факта, че администраторите на помощ носят цялата отговорност за съответствието на предоставeните от тях публични средства с българското и европейското законодателство по държавните помощи, вкл. за спазването на изискванията за прозрачност на държавните помощи, същите са отговорни и за въвеждането на информация в Модула на ЕК за отпуснатите от тях държавни помощи.

Модулът на ЕК може да бъде достъпен, както следва:

- потребителска част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/, предназначена за администраторите на помощ, отговорни за въвеждането на информация в него за предоставените от тях държавни помощи;

- публична част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/, предназначена за широката аудитория - всяко заинтересовано лице свободно може да направи справка за получените държавни помощи от даден бенефициент при задаване на съответните филтри/критерии.

По отношение на потребителската част на Модула, за Република България редът и нивата за предоставяне на достъп до Модула са както следва:

1. National Office - за държавните помощи извън секторите на селското стопанство и рибарството в лицето на дирекция „Държавни помощи и реален сектор" в Министерството на финансите, където се намира националният администратор (National Administrator). Последният е отговорен за създаването на акаунт за всеки отделен администратор на помощ/ведомство (Granting Authority Office) и на потребители с права на администратор (Granting Authority Administrator user - GA Administrator) в рамките на съответното ведомство. Това означава, че националният администратор делегира управлението на потребителите на ниво администратори на помощ/ведомство на съответните потребители с права на администратор в рамките на съответното ведомство.

2. Granting Authority Office - националният администратор създава акаунт за всеки администратор на помощ/ведомство (Granting Authority Office), както и потребители с права на администратор (GA Administrator) в рамките на дадено ведомство. Последните, след като са им били предоставени права на GA Administrator, са отговорни за управлението на потребителите в рамките на съответния администратор на помощ/ведомство, част от които са: създават потребители със съответните необходими права за достъп до Модула на ЕК*; отнемат/променят правата за достъп на потребителите в рамките на съответното ведомство, като включително могат да променят и своите права за достъп (например, могат да си предоставят и права на GA Encoder и/или GA Approver в зависимост от конкретната необходимост). Посоченото означава, че в Модула едно и също лице, в зависимост от необходимостта и целесъобразността, би могло да има няколко вида права за достъп. Например, може да има права на GA Encoder и GA Approver/GA Administrator, GA Encoder и GA Approver или друга комбинация от права, като може да превключва от едни към други права в зависимост от съответните действия, които трябва да извърши в Модула.

* 1) GA Administrator (потребител с права на администратор в рамките на даден администратор на помощ/ведомство - за дадено ведомство може да има повече от един потребител с права на GA Administrator); 2) GA Encoder (потребител с права за въвеждане на информация за предоставените държавни помощи); 3) GA Approver (потребител с права за утвържадаване/одобряване на вече въведената информация от потребител с права на GA Encoder); 4) GA Viewer (потребител с права за разглеждане на вече въведена и/или утвърдена/одобрена информация за предоставени държавни помощи от съответния администратор на помощ/ведомство, част от който e).

 

Повече информация относно спазването на изискванията за прозрачност на държавните помощи, въвеждането и публикуването в Модула на ЕК на информация за предоставените държавни помощи, видовете права за достъп до Модула и тяхното управление можете да намерите в следните документи: