Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г.

НАРЕДБА № Н-16 от 23.11.2006 г. на министъра на финансите за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определени предприятия. Наредбата е обн. ДВ, бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (01.01.2007 г.).