Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ"

                                         

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" (ДПРС) към Министерство на финансите е бенефициент по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ", който се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г.

Общата цел на проекта е надграждане на знанията на служителите от дирекция ДПРС, съобразно техните функции, за подпомагане на министър на финансите при изпълнението на правомощията му като национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи през програмния период 2014 - 2020 г., по отношение на средствата от ЕСИФ. Проектът е насочен към подобряване на административния капацитет на дирекция ДПРС като хоризонтална структура и към оптимизирането на капацитета на Управляващите органи, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и Министерство на здравеопазването, с оглед повишаване на знанията им в областта на държавните помощи при управлението и координацията по ЕСИФ.  

Изпълнението на дейностите по проекта ще постигне следните очаквани резултати:

Проектът е одобрен от Управляващия орган на ОПДУ по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" (ПО4), процедура „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ". В тази връзка се сключи договор № BG05SFOP001-4.002-0007-C01 от 27.07.2016 г. между Администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е около 1 746 хил.  лв. и е с продължителност 29 месеца, считано от 27.07.2016 г. до 30.11.2018 г.

Проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-4.002-0007-C01/27.07.2016 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/