Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Модул за прозрачност на ЕК

Съгласно изискванията на Съобщението за прозрачността (OB C 198, 27.6.2014 г.) и другите нормативни документи (насоки/регламент/съобщение/рамка), съдържащи разпоредби за прозрачност, считано от 1 юли 2016 г. всички държавни помощи в размер над 500 000 евро, чийто акт за предоставяне е с дата след 30.06.2016 г., следва да бъдат публично оповестени. Последното е неразделна част от условията на съответния нормативен документ за осигуряване на съвместимост на дадена държавна помощ с правилата в областта на законодателството по държавните помощи.

За изпълнение на задължението си за осигуряване на прозрачност на държавните помощи извън секторите на селското стопанство и рибарството, Република България чрез Министерството на финансите е поела ангажимент пред Европейската комисия (ЕК) да използва директно Модула за прозрачност на ЕК (State Aid Transparency Award Module). Посоченото означава, че информацията за държавните помощи, съобразно изискванията за прозрачност, следва да бъде въвеждана от администраторите на помощ директно (ръчно) в Модула.

Предвид факта, че администраторите на помощ носят цялата отговорност за съответствието на предоставeните от тях публични средства с българското и европейското законодателство по държавните помощи, вкл. за спазването на изискванията за прозрачност на държавните помощи, същите са отговорни и за въвеждането на информация в Модула на ЕК за отпуснатите от тях държавни помощи.

Модулът на ЕК може да бъде достъпен, както следва:

- потребителска част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/, предназначена за администраторите на помощ, отговорни за въвеждането на информация в него за предоставените от тях държавни помощи;

- публична част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/, предназначена за широката аудитория - всяко заинтересовано лице свободно може да направи справка за получените държавни помощи от даден бенефициент при задаване на съответните филтри/критерии.

Повече информация и разяснения относно изискването за прозрачност и Модула на ЕК можете да намерите на следния линк: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/518.