Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Финансов план за бюджетна линия „Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи“

Министерство на финансите, в чиято структура е Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" (ДПРС) е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление" за изпълнението на Финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.005-0001, с наименование „Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи".

Общата цел на Финансовия план (ФП) е да се осигури подкрепа на работата на дирекция ДПРС като Национален орган по държавните помощи (ДП), във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ, и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по ДП от служителите на дирекцията, на Управляващите органи, на Междинни звена, на Сертифициращия орган и на Одитния орган.

Изпълнението на ФП е част от целенасочените действия на дирекция ДПРС за осигуряване на координация с органите, ангажирани с ефективното администриране (от гледна точка на ДП) на средства от ЕСИФ, повишаването на административния капацитет и прилагането на добрите европейски практики в областта на държавните помощи по линия на ЕСИФ.

Специфичните цели, поставени за изпълнение в рамките на ФП са следните:

Заложените индикатори за изпълнение по ФП са:

-  Обучени служители с целева стойност 312.

-  Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение с целева стойност 85%.

Проектното предложение на ФП е одобрено от Управляващия орган на ОПДУ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ".

В тази връзка се сключи Административен договор № BG05SFOP001-4.005-0001-С01/ 05.02.2019 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление" и Министерството на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на ФП е 1 493 753,44 лв., със срок за изпълнение: 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г. 

Финансов план за бюджетна линия с наименование "Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряването на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи" се изпълнява по Административен договор № BG05SFOP001-4.005-0001-C01/05.02.2019 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд www.eufunds.bg