Информация

Министерство на финансите

Проекти

 ЕК публикува Практическо ръковоство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) - 1-ва част

20.07.2015

В контекста на по-нататъшно партньорство между Европейската комисия (ЕК/Комисията) и държавите-членки, с цел ЕК да подпомогне последните в процеса по прилагане на модернизираните правила за групово освобождаване, Комисията публикува Практическо ръководство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) (OB L 187 от 26.6.2014 г.) - 1-ва част.

Ръковоството, в електронен формат на английски език, можете да намерите на Интернет страницата на ГД "Конкуренция": http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf,

или можете да го изтеглите от тук

печат