Информация

Министерство на финансите

Проекти

За нас

Законовата основа за предоставянето на държавни помощи в Република България се базира на Договора за функциониране на Европейския съюз, Регламентите на Съвета и на Европейската комисия, както и на Закона за държавните помощи (обн. ДВ., бр. 86 от 24.10.2006 г.). 

 

Съгласно Закона за държавните помощи, министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, координацията и прозрачността на държавните помощи, с изключение на тези в земеделието и рибарството, като:

 

Какво дирекция „Държавни помощи и реален сектор" не прави:

  1. Не предоставя и не администрира държавни помощи;
  2. Не постановява възстановяване на незаконосъобразно предоставена помощ;
  3. Не попълва уведомителни форми, а съгласува методически попълнените такива;
  4. Не носи отговорност за неспазване на условията за предоставяне на помощ, както и за неправомерно предоставена държавна помощ;
  5. Няма отношение към предоставянето на държавна/минимална помощ на физически лица, които не са предприятие по смисъла на законодателството в областта на държавните и минималните помощи.