Информация

Министерство на финансите

Проекти

Карта на сайта

Начало
За нас
Законодателство
Българско законодателство
Закон
Правилник
Наредби
Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г.
Наредба № 4 от 22.07.2016 г.
Регионална карта
Формуляри/Препоръки
Архив - писма
Друго релевантно законодателство
Европейско законодателство
Разпоредби на Договора за функциониране на ЕС
Процедурни правила
Формуляри-Регламент (ЕО) № 794/2004, изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282
Формуляри-Регламент (ЕО) № 794/2004, изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282 (на български език)
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за оздравяване и преструктуриране
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за рисково финансиране
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за филми и други аудиовизуални произведения
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за летища и авиокомпании
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за широколентови мрежи
Формуляр за допълнителна информация относно държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика
Формуляр за допълнителна информация за уведомлението за план за оценка
Стандартен формуляр
Формуляр за допълнителна информация относно регионална помощ
Формуляр за допълнителна информация относно помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации
Формуляри-Регламент (ЕО) № 794/2004, изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282 (на английски език)
General form
Regional aid
Evaluation plan
Aid to airport and airlines
Risk finance aid
Environmental and energy aid
Aid to broadband
Aid for films and other audiovisual aid
Aid for undertakings in difficulty and restructuring aid
Research, development and innovation aid
Архив - Приложения и формуляри
Контролни списъци
Групово освобождаване
Хоризонтални правила
Специфични секторни правила
Специфични инструменти за помощ
Референтни/сконтови лихвени проценти
Услуги от общ икономически интерес
Временни мерки
Правила, приложими към държавната помощ в сектор "Транспорт"
Прозрачност на държавните помощи
Bulk Upload information and templates (Групово качване на записи в Модула)
bulk upload examples
docs
form definition
bulk edit examples
Минимални помощи
Архив
Доклади за държавни помощи
Годишен доклад за държавните помощи
Двугодишен доклад за УОИИ
Методологически ръководства
Форма за ранен контакт с МФ
Check-lists GBER (контролен лист по ОРГО)
Check-lists GBER_EN (pdf)
Check-lists GBER_(контролен лист по ОРГО)_BG (pdf)
Check-lists GBER_(контролен лист по ОРГО)_BG (word)
eState Aid WIKI
Архив (Q&A - ECN-ET)
De minimis
GBER
Common provisions (art. 1-9)
Regional aid (art. 13-15)
Aid for environmental protection (art. 36-49)
Energy and Environmental Aid Guidelines
R&D&I framework
Отговори на ЕК в eState Aid WIKI на въпроси, зададени от българските власти
GBER
Aid for environmental protection (art. 36-49)
Common provisions (art. 1-9)
Aid for RDI (art. 25-30)
Regional aid (art. 13-15)
Regional urban development aid (art. 16)
Training aid - Art. 31 GBER
De minimis Regulation
Notice on the Notion of Aid (NoA)
Ръководства за системи
Архив
Ръководства от ЕК
Аналитични матрици за инфраструктура - актуални към дата: 21.11.2017 г.
Аналитични матрици за инфраструктура - архив
Аналитични матрици за инфраструктура - актуални към дата: 16.11.2016 г.
Аналитични матрици за инфраструктура - актуални към дата: 23.09.2015 г.
Презентации
Архив
Национален план за обучения по държавните помощи
Становища на ЕК
Въпроси/Отговори
Архив
Информация
Новини
Обсъждане на документи
Архив на обсъждани документи
Проект на Закон за държавните помощи
Модернизация на държавната помощ 2012-2013
Минимална помощ (помощ de minimis)
Общ регламент за групово освобождаване
Услуги от общ икономически интерес
SANI 2
Научни изследвания, развитие и иновации
Морски транспорт
Краткосрочни експортни кредити
Рисков капитал
Широколентов достъп
Околна среда и енергетика
Филми и аудиовизуални произведения
Други
Известие на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ
Проект на регламент за изменение на ОРГО
Проект на Наредба за определяне на реда за съгласуване по чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ
Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавни помощи (Best Practice Code)
Чакащи одобрение документи (след обсъждане, но все още неприети)
Публичен регистър на ЕК
ГД "Конкуренция"
Електронни бюлетини
Информационен електронен бюлетин на МФ
Архив - Електронен бюлетин 2015 г.
Архив - Електронен бюлетин 2016 г.
Седмичен бюлетин на ЕК
Официален вестник на ЕС
Решения на ЕК за възстановяване
Полезни връзки
Модул за прозрачност на ЕК
Министерство на финансите
Проекти
ОП "Техническа помощ"
Проведени обучения
през 2013 г.
през 2014 г.
през 2015 г.
ОП "Добро управление"
проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ"
проект „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общи икономически интерес (УОИИ)“
Образец на Въпросник относно предоставяните на гражданите услуги от общ интерес на територията на общината
Контакти