Информация

Министерство на финансите

Проекти

Годишен доклад за държавните помощи

Годишно докладване пред Европейската комисия на държавните помощи, предоставени от държавите-членки

Осъществяването на оценка на всички въпроси, свързани с държавните помощи, става все по-важен аспект от дейността по изработване на политиките на правителството. Целта е изразходването на публичните средства да бъде обект на постоянно наблюдение от момента на планирането до действителното им използване, проследявайки не само законосъобразността, но и целесъобразността от гледна точка необходимостта от държавна намеса в съответствие с принципите на свободната конкуренция. Основа за ефективното изпълнение на тези функции е системата от нормативни актове, изграждащи законовата основа в областта на държавните помощи на национално и европейско ниво.

Целта на предоставяните годишни доклади за държавните помощи е да информират заинтересованите страни, да увеличат прозрачността по отношение изразходването на публичните средства, както и да дадат представа за размера и разпределението на държавните помощи в Европейския съюз като цяло и в държавите-членки поотделно. Всяка година Европейската комисия публикува обобщена информация за предоставените държавни помощи от всички държави-членки по сектори, инструменти на помощ и т.н. на своята интернет страница. Информация може да намерите тук.

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 794 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на чл. 93 от Договора за създаване на Европейска общност (OJ, L 140 от 30.04.2004 г.), изм. с Регламент (ЕС) № 2015/2282 на Комисията от 27 ноември 2015 година (OB L 325 от 10.12.2015 г.), както и разпоредбите на чл. 48, ал. 5 от Закона за държавните помощи, в качеството си на национален орган, отговарящ за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, Министерство на финансите има задължението ежегодно да изготвя и предоставя на Европейската комисия доклад за направените разходи за държавни помощи през предходната година.

Администраторите на държавни помощи всяка година в срок до 31 март предоставят подробна информация на Министерство на финансите както за разходите за държавни помощи по схемите за държавна помощ и всички индивидуални случаи на държавна помощ извън тези схеми, така също и изрично посочват мерките за подпомагане, по които няма извършени плащания; мерките, които са престанали да действат, но все още има разплащания по тях; мерките, по които са прекратени всички плащания и са престанали да действат. 

Необходимо е годишните доклади да съдържат параметрите, съгласно Стандартния формат за докладване на съществуващи държавни помощи - Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 2015/2282 в частта му на Приложение III.A към Регламент (ЕО) № 794/2004.

Във връзка с годишното докладване на мерките за държавни помощи, отпуснати за научни изследвания, развитие и иновации (съгласно раздел 6 (т. 124 и т. 125) от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (OJ С 198 от 27.06.2014 г.)), следва да имате предвид, че същото се извършва по аналогичен начин на годишното докладване на останалите видове мерки за подпомагане - т.е. следва да бъде използван Стандартният формат за докладване на съществуващи държавни помощи - Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 2015/2282 в частта му на Приложение III.A към Регламент (ЕО) № 794/2004.

В случай че Европейската комисия постави допълнителни изисквания за изготвянето на годишния доклад, за същото ще Ви уведомим своевременно.