Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Начало

Ренета Михайлова - директор на дирекция "Европейски въпроси и политики"

Технически сътрудник: 02/9859 2193; [email protected]

Адрес: гр. София, п.к. 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102

 

Министърът на финансите е националният орган, който, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за държавните помощи, отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, областно и общинско равнище и взаимодействието с Европейската комисия, освен в случаите по чл. 8 от Закона за държавните помощи, попадащи в специалната компетентност на министъра на земеделието.


В изпълнение на правомощията си по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавните помощи, министърът на финансите:
1. осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия и администраторите на помощ в областта на държавните помощи и минималните помощи;
2. приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ за пълнота, качество и съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи;
3. наблюдава и дава становища за предоставянето на нова и за изменението на съществуваща държавна помощ за съответствие с провежданата в Европейския съюз и в Република България политика в областта на държавните помощи;
4. съгласува и изпраща уведомленията за държавни помощи до Европейската комисия;
5. оценява държавната помощ, попадаща в обхвата на общ регламент за групово освобождаване;
6. дава становища за помощи, освободени от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия;
7. изготвя уведомление за регионална карта на държавните помощи до Европейската комисия, съдържащо предложение за максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България, допустими за регионална помощ;
8. осигурява прозрачност на държавните помощи, като изисква, обобщава и съхранява информация от всички администратори на помощ, включително за минималните помощи;
9. изготвя годишен доклад и тематични доклади за държавните помощи и ги изпраща на Европейската комисия;
10. координира и подпомага администраторите на помощ при упражняване на техните права и задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи;
11. координира действията във връзка с възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и възстановяването на неправилно използвана държавна помощ, включително за държавните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството;
12. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с уреждане на отношения в областта на държавните помощи;
13. участва в дейността на работните органи на Европейската комисия по въпросите на държавните помощи;
14. дава методически указания по прилагането на закона, нормативните актове по неговото прилагане и на правилата в областта на държавните помощи;
15. предприема мерки за развитието и усъвършенстването на правилата в областта на държавните помощи и за осигуряването на прозрачност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация