За нас

Законовата основа за предоставянето на държавни помощи в Република България се базира на Договора за функциониране на Европейския съюз, Регламентите на Съвета и на Европейската комисия в областта на държавните помощи, както и на Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане. 

Съгласно Закона за държавните помощи, министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, с изключение на тези в земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството.

Основната цел на дирекция "Държвни помощи и реален сектор" в Министерство на финансите е да допринася за спазване на ефективното управление на финансовите ресурси при реализиране на мерки за публична подкрепа съобразно правилата и режима в областта на държавните помощи, чрез:

 • подпомагане министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността, оценката и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, областно и общинско равнище и при изпълнение на държавната политика, относно ефективното и ефикасно разходване на публични средства;
 • изпълнение на делегирани от Европейската комисия функции по оценка на групово освободени помощи;
 • координиране и съгласуване на мерки и предложения за подкрепа и подпомагане съобразно политиката и съответствието им със законодателството в областта на държавните помощи;
 • осъществяване функциите на национално звено по държавните помощи за взаимодействие и координация с Европейската комисия;
 • участие в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, на методологии, указания и насоки в областта на държавните помощи;
 • организиране на изпълнението на правомощията и функциите на министъра на финансите в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление;
 • бюджетиране на средствата от държавния бюджет, администрирани от дирекцията, при спазване принципите за управление на публичните финанси.

Какво дирекция „Държавни помощи и реален сектор" не прави:

 • Не разработва, не администрира и не предоставя държавни и минимални помощи;
 • Не попълва уведомления/информационни листове за държавни помощи до Европейската комисия, а съгласува методически попълнените такива от страна на администраторите на помощи;
 • Не носи отговорност за неспазване от страна на администраторите на помощ на условията и изискванията за предоставяне на държавна/минимална помощ, както и за неправомерно предоставена държавна помощ;
 • Не постановява възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ и/или неправилно използвана държавна помощ, тъй като това е единствено в правомощията на Европейската комисия.
 • Не потвърждава неприложимост на правилата по държавните помощи спрямо дадена мярка за подпомагане, тъй като това е в изключителните правомощия на Европейската комисия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация