Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

За нас

Законовата основа за предоставянето на държавни помощи в Република България се базира на Договора за функциониране на Европейския съюз, Регламентите на Съвета и на Европейската комисия в областта на държавните помощи, както и на Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане. 

Съгласно Закона за държавните помощи, министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, с изключение на тези в земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството.

Основната цел на политиката по държавните помощи в Министерство на финансите е да допринася за спазване на ефективното управление на финансовите ресурси при реализиране на мерки за публична подкрепа съобразно правилата и режима в областта на държавните помощи, чрез:

  • изпълнение от министъра на финансите на правомощията на национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността, оценката и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, областно и общинско равнище;
  • изпълнение на делегирани от Европейската комисия функции по оценка на групово освободени помощи;
  • координиране и съгласуване на мерки и предложения за подкрепа и подпомагане съобразно политиката и съответствието им със законодателството в областта на държавните помощи;
  • осъществяване функциите на национално звено по държавните помощи за взаимодействие и координация с Европейската комисия;
  • участие в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, на методологии, указания и насоки в областта на държавните помощи.

Какво Министерство на финансите по линия на държавните помощи не прави:

  • не разработва, не администрира и не предоставя държавни и минимални помощи;
  • не попълва уведомления/информационни листове за държавни помощи до Европейската комисия, а съгласува методически попълнените такива от страна на администраторите на помощи;
  • не носи отговорност за неспазване от страна на администраторите на помощ на условията и изискванията за предоставяне на държавна/минимална помощ, както и за неправомерно предоставена държавна помощ;
  • не постановява възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ и/или неправилно използвана държавна помощ, тъй като това е единствено в правомощията на Европейската комисия;
  • не потвърждава неприложимост на правилата по държавните помощи спрямо дадена мярка за подпомагане, тъй като това е в изключителните правомощия на Европейската комисия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация