Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Модул за прозрачност на ЕК

Модулът за прозрачност на Европейската комисия (State Aid Transparency Award Module - TAM) може да бъде достъпен, както следва:

  • потребителска част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/, предназначена за администраторите на помощ, отговорни за въвеждането на информация в него за предоставените от тях държавни помощи;
  • публична част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/, предназначена за широката аудитория - всяко заинтересовано лице свободно може да направи справка за получените държавни помощи от даден бенефициент при задаване на съответните филтри/критерии.

Осигуряването на прозрачност на държавните помощи следва да се извършва в съответствие с изискванията на чл. 9, пар. 1, буква в) и Приложение III на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014),  т. 103 от Временната рамка за COVID-19, както и заложените изисквания в раздели „Мониторинг и докладване" и „Прозрачност" на съответните актове от европейското законодателство по държавните помощи /Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията - FIBER (OB L 369 от 24.12.2014 г.), Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията - ABER (OB L 193 от 1.7.2014 г.), Насоки за земеделие и горско стопанство (2014/C 204/01), Насоки за рибарство и аквакултури (2015/C 217/01), Насоки за регионална помощ (C/2021/2594), Насоки за енергетика и околна среда (2014/C 200/01), Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01), Насоки за оздравяване и преструктуриране (2014/C 249/01), Съобщението на Комисията относно Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес (C/2021/8481), Насоки за рисково финансиране (C(2021) 8712 final от 6.12.2021 г.). В допълнение, държавните помощи, предоставени в съответствие със следните насоки, също са обхванати от Съобщението относно прозрачността (2014/C 198/02): Насоки за широколентов достъп (2013/C 25/01), Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (2013/C 332/ 01), Насоки за държавна помощ за летища и авиокомпании (2014/C 99/03)/.

Повече информация и разяснения относно изискванията за прозрачност и Модула за прозрачност на ЕК можете да намерите на следния линк: http://stateaid.minfin.bg/bg/518.  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация