Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Преразгледаният Общ регламент за групово освобождаване е публикуван в Официален вестник

30.06.2023

Преразгледаният Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) е публикуван в Официален вестник днес (30.06.2023 г.) - Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора и на Регламент (ЕС) 2022/2473 за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 167 от 30.6.2023 г.).

Текстът му на всички официални езици можете да намерите на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.167.01.0001.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2023%3A167%3AFULL.

Изменението на ОРГО влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information