Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Методология за определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (грант), предоставяна по чл. 66, ал. 1, т. 8, б. "б" от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите за приоритетни инвестиционни проекти

26.01.2024

Методологията се прилага при определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ, отпускана по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане при постъпили заявления от инвеститори за сертифициране, предвиждащи възможност за ползване на насърчителни мерки по чл. 22е, ал. 2 от ЗНИ. С нея се извършва оценка за размера на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя за приоритетни инвестиционни проекти в преработващата промишленост, като се отчита приносът на конкретния проект за икономиката и развитието на регионите в страната, чрез използване на обективни и прозрачни критерии, базирани на количествени и качествени показатели. 

Методологията, както и образец на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и инвеститор за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект можете да намерите на следния линк: https://stateaid.minfin.bg/bg/415

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information