Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия предостави разяснения във връзка с изменените правила за минималните помощи и натрупването на помощи по различните de minimis регламенти

07.05.2024

На 25 април 2024 г. в гр. Дъблин, Ирландия, бе проведена регулярна среща на Работната група "Модернизация на държавните помощи" на Европейската комисия (ЕК/Комисията) с представители на ЕК и държавите членки. По време на заседанието колегите от Комисията предоставиха разяснения във връзка с изменените правила за минималните помощи и натрупването на помощи по различните de minimis регламенти. От тях стана ясно, че: 

  • минимална помощ по Регламент (ЕС) № 2023/2831* + минимална помощ за услуги от общ икономически интерес по Регламент (ЕС) № 2023/2832** за период от три години вече се натрупват до 1 050 000 EUR (т.е. 300 000 EUR по Регламент (ЕС) № 2023/2831 + 750 000 EUR по Регламент (ЕС) № 2023/2832)
  • Минимална помощ по Регламент (ЕС) № 2023/2831 + минимална помощ за селско стопанство по Регламент (ЕС) № 1408/2013*** + минимална помощ за рибарство и аквакултури по Регламент (ЕС) № 717/2014**** за период от три години се натрупват до 300 000 EUR.

Горните указания следва да бъдат спазвани от всички администратори на помощи, по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи, при администрирането и прилагането на различни мерки за подпомагане с характер на помощ de minimis.  

 

* Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОB L от 15.12.2023 г.)

** Регламент (ЕС) № 2023/2832 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB L от 15.12.2023 г.)

*** Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.)

**** Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (OB, L 190 от 28.6.2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 2023/2391 (OB L от 5.10.2023 г.)

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information