Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие минимален Регламент за услугите от общ икономически интерес

26.04.2012

Европейската комисия прие Регламент № 360/2012, който определя условията, при които помощите, предоставени на предприятия, извършващи услуги от общ икономически интерес (УОИИ), не представляват държавна помощ по смисъла на член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и следователно се освобождават от изискването за нотифициране по член 108, параграф 3 от ДФЕС. Съгласно Регламента, общият размер на помощта, отпусната за извършване на услуги от общ икономически интерес на всяко едно предприятие, не трябва да надвишава левовата равностойност от 500 000 евро за период от три данъчни години. Това е последният документ от новия пакет правила в областта на държавните помощи за УОИИ, по-голямата част от които бяха приети през декември 2011 г. (виж тук).

Регламентът ще се прилага до 31 декември 2018 г. и е публикуван в Официален вестник на ЕС на 26.04.2012 г. (OJ, L 114 от 26.04.2012 г.), като влиза в сила на третия ден след публикуването му. Новият минимален Регламент за УОИИ може да изтеглите от тук.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information