Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Консултация на ЕК върху прилагането на Насоките на общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в МСП

20.07.2012

Насоките на Oбщността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в малките и средните предприятия (Насоките) определят условията, които държавите-членки трябва да спазват, когато отпускат държавна помощ, предназначена за насърчаване на достъпа до рисков капитал за МСП в ранните етапи от развитието им, най-вече за да се гарантира, че отпусканата помощ е насочена към доказан дефицит на собствен капитал и не измества финансовите пазари. Насоките се прилагат от 18 август 2006 г. Считано от 29 август 2008 г. определени разпоредби на Насоките са включени в Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване или ОРГО)(OВ, L 214 от 9.8.2008).

Предвид изтичането на срока на валидност на Насоките и ОРГО на 31 декември 2013 г., чрез настоящата консултация се отправя покана към държавите-членки и други заинтересовани страни, като инвеститори, финансови посредници и крайни получатели, да допринесат за преразглеждането на Насоките, по-специално като представят информация относно развитието на пазара във връзка с предоставянето на финансиране под формата на капиталови и дългови инструменти в полза на жизнеспособни МСП, както и обратна информация за прилагането на Насоките и въздействието им що се касае до улесняването на достъпа на МСП до рисков капитал.

За целта, службите на Комисията са подготвили Въпросник, който може да бъде намерен на Интернет страницата на ГД „Конкуренция" на Европейската комисия или да бъде изтеглен в електронен формат на български и английски език от тук.

Отговорите могат да бъдат изпратени на всички официални езици на ЕС. Поради възможни закъснения при превода на мнения, изпратени на някои от езиците, се препоръчва отговорите да бъдат преведени на един от работните езици на Комисията (английски, френски или немски). Срокът за изпращане на отговорите е до 5 октомври 2012 г. на адрес: European Commission, DG COMP, State aid registry, В-1049 Brussels, „HT.347", за предпочитане по електронна поща: [email protected].

Копия от отговорите задължително се изпращат и до Министерство на финансите на електронен адрес: [email protected], с оглед изпълнението на законово определените му функции в областта на държавните помощи.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information