Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии

26.02.2013

Европейската комисия публикува нова покана за предложения относно обучение на национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии. 

През септември 2007 г. Европейският парламент и Съветът приеха Решение № 1149/2007/ЕО за създаване на специална програма за периода 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ "Гражданско правосъдие" като част от общата програма "Основни права и правосъдие". Едно от действията, предвидени в решението, засяга обучението на национални съдии по европейското законодателство в областта на конкуренцията, включително и правилата за държавните помощи. Програмата предвижда отпускането на стипендии за подкрепа на мерки, предприети от органите, които насърчават съдебното сътрудничество, както и други мерки, насочени към обучение в конкурентното право на ЕС за национални съдии и сътрудничеството между тях:

- организиране на конференции, семинари, симпозиуми или срещи по конкурентното право на ЕС за национални съдии;
- краткосрочно или дългосрочно обучение по конкурентното право на ЕС като част от учебните програми за национални съдии;
- разпространение на документация и информация по конкурентното право на ЕС, специално разработени за нуждите на националните съдии;
- сътрудничество, включително създаването и/или поддръжка на мрежи и/или бази данни между съдебните органи или други публични или частни органи, отговорни за насърчаването или мониторинга за правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията от националните съдии.

Проектите трябва да включват прилагането на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и могат да включват частното съдебно изпълнение и/или правилата за държавните помощи.

Повече информация може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Краен срок за подаване на заявления: 30 април 2013 г. Пълният текст на поканата може да видите от тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information