Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще замени Регламент No: 1998/2006 за минималната помощ

27.03.2013

С оглед изтичането на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (OВ, L 379 от 28.12.2006 г., изм. OВ, L 201 oт 04.08.2011 г.) на 31.12.2013 г., службите на Европейската комисия са подготвили проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще измени текущо действащия Регламент за минималната помощ. Преразглеждането му представлява важен елемент от инициативата на Комисията за модернизиране на държавните помощи. Съгласно Регламента de minimis, мерките за помощ под определен таван не са държавни помощи, тъй като се счита, че те не оказват въздействие върху конкуренцията и търговията на вътрешния пазар. Тези мерки не подлежат на предварително уведомяване пред Комисията, като това значително опростява разработването на механизмите за тяхното предоставяне.

 

Проектът на нов Регламент за помощта de minimis, както и обяснителният текст към него, можете да изтеглите в електронен формат от тук

 

Повече информация за провежданата публична консултация на ЕК, както и възможностите за изпращане на писмени коментари от заинтерсованите страни по проекта на новия Регламент de minimis, можете да откриете на Интернет адрес:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html

 

Бихме искали да обърнем специално внимание на факта, че по-голямата част от мерките, реализирани със средства от Структурните и Кохезионния фонд имат характер на минимална помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006. Също така, в националното законодателство (закони, правилници, наредби и т.н.) съществуват мерки и схеми за подпомагане, имащи характер на минимална помощ. В тази връзка, тъй като в проекта на новия Регламент се предвиждат промени, които ще окажат пряко влияние върху досега действащите мерки и схеми за минимална помощ, съответните администратори на минимална помощ, респективно Управляващите органи по Оперативните програми, следва да се запознаят с текстовете на проекта на Регламент и при необходимост да преразгледат механизмите за тяхното прилагане. Действащите мерки и схеми, за които е невъзможно да бъдат адаптирани съобразно новите условия, от страна на администраторите на помощ е необходимо да се предприемат действия за тяхното прекратяване.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information