Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени Регламент (ЕО) № 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване)

13.05.2013

С оглед изтичането на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с Общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, ОРГО) (ОВ L 214/3 от 09.08.2008 г.) на 31.12.2013 г., службите на Европейската комисия (Комисията/ЕК) са подготвили проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени текущо действащия Регламент (ЕО) № 800/2008.

Преразглеждането му е част от предприетата от Комисията инициатива за модернизиране правилата в областта на държавните помощи. Съгласно ОРГО, Комисията обявява определени категории държавни помощи за съвместими с Общия пазар, ако те отговарят на определените в ОРГО изисквания, като по този начин ги освобождава от изискването за предварително уведомление и одобрение от Комисията. В резултат на това, държавите членки могат да предоставят помощ, която отговаря на условията, предвидени в тези правила, без официална процедура за уведомяване, като само предоставят обобщена информация чрез Интерактивната система SANI (State Aid Notification Interactive) за отпуснатата от тях помощ. 

Проектът на нов Регламент за групово освобождаване, както и обяснителните бележки към него, може да изтеглите в електронен формат на английски език от тук.

Повече информация за провежданата публична консултация от ЕК може да откриете на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html

  

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information