Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия приема нови Насоки за регионална помощ за периодa 2014 - 2020 г.

03.07.2013

Новите Насоки за регионална помощ за новия програмен период 2014-2020 г. (Насоките) са част от предприетата от ЕК инициатива за модернизиране на правилата в областта на държавните помощи и имат за цел подпомагане растежа на Общия пазар чрез стимулиране на по-ефективни мерки за помощ и фокусиране върху онези случаи, при които съществува по-голяма вероятност за нарушаване на конкуренцията.

Насоките ще влязат в сила на 01.07.2014 г. В тях се съдържат правила, на базата на които държавите-членки (ДЧ) могат да разработят своите Kарти на регионална помощ за идентифициране на географските райони, в които компаниите могат да получат инвестиционна помощ и какъв да бъде нейният размер.

Ключовите моменти в новите Насоки са:

  • Повишаване дела на районите, в които може да бъде отпусната регионална помощ, от 46,1 % на 47,2 % от населението на Европейския съюз;
  • По-малък брой мерки за помощ ще бъдат разглеждани и оценявани от ЕК, по-голямата част от регионалните мерки за помощ ще бъдат изключени от задължението за нотифициране до ЕК. Това ще даде възможност на ДЧ да отпускат по-малки по размер помощи при условията на по-малки административни тежести;
  • Големите мерки за помощ ще бъдат оценявани в дълбочина по отношение на техния стимулиращ ефект, пропорционалност, принос за регионалното развитие и влияние върху конкуренцията, за да се гарантира, че публичните ресурси се разходват по най-ефективния и ефикасен начин;
  • По-строг подход спрямо помощите за инвестиции, направени от големи предприятия в по-развитите райони за подпомагане;
  • В най-отдалечените и слабо населените райони възможността на ДЧ да предоставят оперативна помощ на предприятията е улеснена;
  • Максималните интензитети на помощта остават непроменени за най-слабо развитите райони. За останалите райони максималните интензитети са понижени с 5 проценти пункта;
  • Разпоредбите, касаещи анти-релокацията, са засилени, като регионална помощ, която води до сходни или едни и същи дейности, няма да бъде позволено да се релокира в рамките на ЕИП;
  • ДЧ ще имат задължението да публикуват в Интернет информация относно размера на отпуснатата регионална помощ и на кого е предоставена тя.

Действието на настоящите Насоки за регионална помощ изтича в края на 2013 г., като ще бъде удължено до 30.06 2014 г.

За повече информация, Насоките (на български език) в електронен формат може да изтеглите от тук

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information