Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

ВАЖНО при кореспонденция със службите на ГД "Конкуренция"

18.11.2013

Европейската комисия (ЕК/Комисията) е изпратила напомнително писмо до всички държави-членки във връзка с начините за изпращане на официална кореспонденция до нейните служби. Информацията и цялата кореспонденция във връзка с нотификации за държавна помощ (N случаи), подадени след 01.01.2006 г., се осъществява единствено по електронен път. "Изпращане по електронен път" означава, че държавата-членка трябва да изпрати информация в регистъра на държавните помощи от PKI - защитен имейл (криптирана електронна поща и/или електронен подпис), при условие, че тази информация е изпратена пряко чрез органите на Постоянното представителство на Република България в Европейските общности.

Ако държавата-членка не спази реда за изпращане на официалната кореспонденция, представената информация се счита за неофициална.


Съгласно Регламент (ЕО) № 271/2008 (L 82 от 25.03.2008 г.), чл. 3 и 4:

"3. [...] Цялата кореспонденция във връзка с уведомлението се изпраща по електронен път, като се използва защитената система за електронна поща Public Key Infrastructure (PKI).

4. При изключителни обстоятелства и при съгласие между Комисията и съответната държава-членка може да се използва друго средство за комуникация, различно от тези, посочени в параграф 3, за изпращане на уведомление или на кореспонденция във връзка с уведомление.
Ако липсва такова съгласие, всяко уведомление или кореспонденция във връзка с уведомление, изпратени от държава-членка до Комисията чрез средство за комуникация, различно от това, посочено в параграф 3, не се считат за изпратени."

 

Пълният текст на писмото, получено от службите на ГД "Конкуренция", може да изтеглите от тук.

 

Във връзка с гореизложеното, бихме искали да ви напомним, че Министерство на финансите изпрати подробни указания за реда и начина, по който следва да се извършва комуникацията със службите на ЕК, описани в писма с изх. № 91-00-699 от 02.12.2011 г. и 37-01-305 от 24.09.2010 г. (за информация приложени тук). При провеждане на неофициална комуникация с експерти от ЕК при обмен на допълнителна информация, касаеща нотифицирани до ЕК мерки за държавна помощ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за държавните помощи и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от същия, е необходимо да добавяте като адресати, за информация, и експерти от отдел „Държавни помощи" към Министерство на финансите. Електронните адреси на служителите могат да бъдат намерени на Интернет адрес: /bg/contacts.

 

 

 

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information