Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие нови правила за подпомагането на филмовата индустрия

18.11.2013

Европейската комисия прие промяна на критериите за оценка на схемите на държавите-членки за подпомагане на филми и други аудио-визуални произведения съобразно правилата на ЕС за държавна помощ. Съгласно новото Съобщение относно филмовата индустрия (приложено тук) може да се оказва помощ за по-широк кръг от дейности, изтъква се правото на преценка на държавите-членки при определянето на това кои културни дейности заслужават да бъдат подпомагани, въвежда се възможността за предоставяне на повече помощ за трансгранични продукции и се насърчава филмовото наследство. 

Заместник-председателят на Комисията Хоакин Алмуния отбеляза: „Целта на преразглеждането на правилата е да насърчим развиването на едно изпълнено с жизненост аудио-визуално творчество в Европа и в същото време да опазим културното многообразие в целия ЕС. С това осигуряваме обща рамка на ЕС за държавната помощ, която държавите членки предоставят, като по този начин отчитаме европейското измерение на аудио-визуалния сектор и се стремим да гарантираме неговото трайното съществуване и конкурентоспособност."

Новите правила разширяват обхвата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г., които се отнасяха само до държавната помощ за филмова продукция. Занапред те ще включват всички фази на едно аудио-визуално произведение от концепцията до представянето му пред публика. Интензитетът на помощта, която може да бъде предоставена на един филм, е все така ограничен по принцип до 50 % от бюджета за продукция. Разходите за разпространение и реклама могат да бъдат подпомагани със същия интензитет на помощ. Все пак, копродукции, финансирани от повече от една държава-членка, сега могат да получат помощ в размер до 60 % от бюджета на продукцията. За сметка на това няма ограничения за помощта за писане на сценарии или разработване на филмови проекти, или за трудни аудио-визуални произведения, съгласно определението на всяка държава членка за тях в съответствие с принципа на субсидиарност.

Съгласно новите правила държавите членки пак ще могат да налагат на бенефициерите на аудио-визуалните мерки за помощ териториално обусловени условия за разходите. Действително такова ограничение на правилата на единния пазар на ЕС е оправдано, с цел да се насърчи културното многообразие, изискващо опазването на ресурсите и на ноу-хау в сектора на национално или местно равнище. Новият вариант на правилата гарантира, че тези териториално определени задължения ще са все така пропорционални на посочените цели. По-конкретно държавите- членки могат да изискат 160 % от предоставената като помощ сума да се изразходва на тяхна територия. Държавите-членки могат също, независимо от размера на предоставената помощ, да изискат минимална част от дейността по продукцията да се осъществи на тяхна територия, като условие за получаване на помощта. Този размер в никакъв случай не може да обхваща повече от 50 % от бюджета на продукцията. При всички случаи, както и преди, задължението за териториална обусловеност на разходите в никакъв случай не може да надвишава 80 % от бюджета за продукция.

В новото Съобщение относно филмовата индустрия се подчертава също така значението на целите на филмовото наследство, свързани със събирането, съхраняването и достъпността на европейските филми. Държавите-членки следва да насърчават и подкрепят продуцентите да депозират копие от подпомаганите произведения с цел тяхното съхраняване и определена нетърговска употреба.

В срок от 2 (две) години, държавите-членки следва да приведат своите съществуващи схеми за подпомагане в съответствие с това Съобщение.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information