Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи

02.01.2014

Eвропейската комисия (Комисията/ЕК) провежда консултация с държавите членки относно изготвения от нея проект на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи.

 

В тази връзка и предвид факта, че голяма част от мерките, реализирани със средства от Структурните и Кохезионния фонд, биха могли да имат характер на държавна помощ, а също така и, че в националното законодателство съществуват както мерки, така и схеми на такъв вид подпомагане (закони, правилници и т.н.), със заинтересованите страни на национално ниво се провежда консултация относно проекта на Методическо ръководство.

 

Конкретни бележки и коментари по текста на ръководството могат да бъдат изпращани не по-късно от 13.01.2014 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Проектът на Методическото ръководство в електронен формат на английски език можете да намерите на Интернет страницата на ЕК:

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_modernisation/index_en.html 

или в секция "Информация", "Обсъждане на документи" на настоящата Интернет страница.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information