Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия провежда консултация във връзка с консолидирания текст на нов Регламент за групово освобождаване (ОРГО)

02.01.2014

Регламент (ЕО) № 800/2008 определя някои категории държавни помощи за съвместими с Общия пазар, ако те отговарят на определени в него изисквания и критерии, като по този начин ги освобождава от изискването за предварително уведомление и одобрение от Европейската комисия (ЕК/Комисията). Преразглеждането на ОРГО е част от предприетата от Комисията инициатива за модернизиране на правилата в областта на държавните помощи и има за цел да опрости процедурите за предоставяне на същите.

 

Комисията вече прие първи и втори проект на ОРГО (ОРГО І и ОРГО ІІ). На 18 декември 2013 г. ЕК прие консолидиран текст на проекта на ОРГО, като предоставя същия за публична консултация. В него са взети под внимание получените на предходен етап в процеса на обсъждане коментари и бележки от заинтересованите страни. Той включва новите категории помощи за групово освобождаване и допълнително опростява процеса на оценка, като в този смисъл се намалява административната тежест за държавите членки. Разширяването на обхвата на ОРГО и опростяването на правилата следва да бъде балансирано чрез увеличаване прозрачността на мерките за помощ и засилване на последващия контрол (ex-post control).

 

В тази връзка, ЕК провежда публично обсъждане на консолидирания текст на проекта на ОРГО. Заинтересованите страни  могат да изпращат своите конкретни коментари и бележки по документите в срок най-късно до 27.01.2014 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Консолидираният текст на проекта на ОРГО в електронен формат, на английски, френски и немски език, можете да намерите на Интернет страницата на ЕК:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html 

 

или само на английски език в секция "Информация", "Обсъждане на документи" на настоящата Интернет страница.

 

Превод на останалите езици е предвидено да бъде публикуван до средата на месец януари 2014 г.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information