Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)

02.01.2014

Европейската комисия (ЕК/Комисията) прие Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник L 352 от 24.12.2013 г.

 

По силата на Регламент (ЕО) № 994/98 и в съответствие с член 109 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Съветът решава, че помощта de minimis е категория помощ, за която ЕК не трябва да бъде уведомявана в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС. Въз основа на това се приема, че помощта de minimis, която представлява помощ, отпускана на едно и също предприятие през даден период от време и която не надвишава определен размер, не отговаря на всички критерии по член 107, параграф 1 от ДФЕС и поради това не е предмет на процедурата за уведомяване.

 

Настоящият Регламент влиза в сила от 1 януари 2014 г. и ще се прилага до 31 декември 2020 г. Регламент (ЕС) № 1407/2013 заменя Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006 г.)

 

Основните акценти в новия Регламент за помощта de minimis са:

- промени в неговото приложно поле;

- прецизирани са определени понятия;

- въвежда се понятието "едно и също предприятие";

- запазва се размерът на минималната помощ, което едно и също предприятие може да получи за 3-годишен период, до прага от левовата равностойност на 200 000 евро, а за предприятия, осъществяващи шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - до левовата равностойност на 100 000 евро за 3-годишен период;

- регламентира се помощта de minimis при сливания, придобивания, разделяния и други.

 

Новият Регламент за помощта de minimis на български език може да изтеглите от тук или от секция "Европейско законодателство", "Групово освобождаване".

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information