Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

15.01.2014

Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (Рамката за НИРДИ). Преразглеждането на Рамката за НИРДИ се извършва в контекста на цялостния процес на модернизиране на правилата за държавна помощ, и по-специално е тясно свързано с успоредното изготвяне на бъдещия Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО). Рамката за НИРДИ не следва да се разглежда като самостоятелен документ, а като допълваща ОРГО, в частта по отношение на помощите за научни изследвания, развитие и иновации, тъй като в нея се съдържат допълнителните критериите за оценката съвместимостта на този вид помощи, извън обхвата на ОРГО, които ще бъдат обект на задълбочено разглеждане от страна на ЕК.
На 20.12.2013 г. ЕК прие втори проект на Рамката за НИРДИ, като предоставя същия за публична консултация. В него са взети под внимание получените на предходен етап в процеса на обсъждане коментари и бележки. В тази връзка, ЕК приканва заинтересованите страни да дадат своя принос в процеса на публично обсъждане на проекта на Рамката за НИРДИ.
Проектът на Рамката за НИРДИ в електронен формат на английски език можете да намерите на Интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html 

или в секция "Информация" -> "Обсъждане на документи". Комисията ще предостави преводи на останалите езици, веднага след като същите са налични. 

Заинтересованите страни се приканват да предоставят конкретни коментари и бележки по документа по предвидения от ЕК ред.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information