Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия издаде проект на notion of state aid

04.02.2014

Във връзка с мащабната инициатива на Европейската комисия (Комисията/ЕК) по модернизирането на правилата по държавните помощи, ЕК издаде проект на документ, който е основополагащ по отношение на правилното тълкуване и прилагане на правилата, тъй като в него са предоставени допълнителни разяснения по ключовите концепции във връзка с понятието „държавна помощ", съгласно член 107 (1) от ДФЕС.

Проектът на документа на Комисията касае тълкуването, както от страна на ЕК, така и от националните органи (в т.ч. и националните съдилища), на понятието „държавна помощ", съгласно чл. 107 (1) от ДФЕС, и то в контекста на прилагането на същото по отношение на нотификациите и „отлагателната клауза", съгласно чл. 108 (3) от ДФЕС. Този документ не се отнася за критериите на съвместимост на държавните помощи с вътрешния пазар, съгласно чл. 107 (2) и (3), които са в правомощията на ЕК да оцени. 

Целта на документа е да допринесе за по-лесното, прозрачно и последователно прилагане на това понятие на европейско равнище. Същият визира да осигури практически насоки, с оглед идентифициране на мерки, съгласно чл. 107 (1) от ДФЕС, които следва да бъдат нотифицирани и одобрени от Комисията, преди да бъдат приведени в действие на национално ниво. По този начин, проектът на документа цели да обхване разглеждането на всички съставни елементи на понятието „държавна помощ", а именно: установяване наличието на понятието „предприятие"; идентифициране изпълнението на мярката от или чрез държавата, финансиране чрез публични ресурси, предоставяне на предимство, селективност и ефект върху търговията и конкуренцията. 

В тази връзка, ЕК приканва заинтересованите страни да дадат своя принос в процеса на публично обсъждане на документа. Проектът на документ, в електронен формат, на английски език, можете да намерите на Интернет страницата на ЕК:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html,

или може да бъде изтеглен от тук.

Превод на документа на български език ще бъде осигурен в срок до 14.02.2014 г. на Интернет страницата на отдел „Държавни помощи", секция "Информация", раздел " Обсъждане на документи".

Заинтересованите страни се приканват да предоставят конкретни коментари и бележки по документа по предвидения от ЕК ред.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information