Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

ЕК издаде проект на Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес

06.02.2014

Във връзка с мащабната инициатива на Европейската комисия (Комисията/ЕК) по модернизирането на правилата по държавните помощи, ЕК издаде проект на Съобщение на Комисията „Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес".

Проектът на документа задава условията, при които държавите членки могат да насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес - и по-конкретно интернационални проекти, които са от стратегическо значение за Европейския съюз и допринасят за изпълнението на целите, заложени в Стратегия „Европа 2020".

Проектът на Съобщението ще осъвремени, консолидира и замени действащите към момента правила в Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, както и Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика, като разшири приложението им и в други приложими сектори. 

В тази връзка, ЕК приканва заинтересованите страни да дадат своя принос в процеса на публично обсъждане на документа. Проектът на документ, в електронен формат, на английски език, можете да намерите на Интернет страницата на ЕК:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_cei/index_en.html,

или може да бъде изтеглен от тук.  

При наличието на превод на документа на български език, същият ще бъде публикуван на Интернет страницата на отдел „Държавни помощи", секция "Информация", раздел " Обсъждане на документи".

Заинтересованите страни се приканват да предоставят конкретни коментари и бележки по документа по предвидения от ЕК ред. 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information