Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Нов Упълномощаващ регламент

28.09.2015

Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (OB L 248 от 24.9.2015 г.), който е новият Упълномощаващ регламент и отменя Регламент (ЕО) № 994/1998 на съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (OB L 142 от 14.5.1998 г.) 

Новият Упълномощаващ регламент можете да изтеглите в електронен формат от тук или от секция "Европейско законодателство", "Групово освобождаване".

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information