Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Информационната система „Регистър на минималните помощи“ вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН)

11.05.2016

Информационната система „Регистър на минималните помощи" (ИС РМП/системата), достъпна на интернет адрес: http://minimis.minfin.bg/, вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН). В системата вече могат да бъдат въвеждани записи за предоставени минимални помощи на физически лица, които нямат регистрация по Булстат, но извършват икономическа дейност (например, отдават под наем собствен имот и т.н.). Тези физически лица следва да бъдат регистрирани по ЕГН в ИС РМП. В случаите, когато физическите лица, извършващи икономическа дейност, имат Булстат регистрация - еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, тези лица следва да бъдат регистрирани в системата по Булстат.

Повече инструкции относно въвеждането на информация в ИС РМП за предоставени минимални помощи на физически лица можете да намерите в „Ръководството на потребителя за работа с ИС РМП", налично в секция „Указания" и/или „Документи" на сайта на ИС РМП.  

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information