Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила – Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid)

30.05.2016

Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила - Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid). Ръководството има за цел да подпомогне публичните власти, както и бенефициерите, да идентифицират кога мерките за публична подкрепа могат да бъдат осъществявани  без да е необходимо за това да бъде предварително получено разрешение от Европейската комисия.

Съобщението на Комисията относно понятието за държавна помощ е последната част от мащабната инициатива на Европейската комисия за модернизация на правилата в областта на държавните помощи, стартирала през 2012 г. Като част от процеса по модернизацията на правилата по държавните помощи, Комисията вече е изменила/адаптирала всички основни Насоки/Регламенти и е опростила правилата, така че непроблематичните мерки за държавна помощ да могат да бъдат имплементирани без да е необходимо предварително решение на Европейската комисия за това. Основната цел е предоставяне на правна сигурност на държавите-членки и съсредоточаване на Комисията върху случаите на държавна помощ, имащи най-голям ефект върху Общия пазар.

Съобщението на Комисията относно понятието за държавна помощ, в електронен формат на английски език, можете да намерите на страницата на ГД „Конкуренция": http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html , или можете да го изтеглите от тук. Версия на документа на останалите официални езици на Съюза ще бъде предоставена възможно най-скоро.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information