Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

 Осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи

12.07.2016

Считано от 1 юли 2016 г. всички държави-членки (ДЧ) на Европейския съюз, в т.ч. Република България, имат задължение да осигуряват прозрачност на предоставените от тях държавни помощи. В тази връзка, за целите на осигуряване на прозрачност на държавните помощи, извън секторите на селското стопанство и рибарството, от Република България ще бъде използван директно Модула за прозрачност на Европейската комисия (State Aid Transparency Award Module), разработен от ЕК съвместно с ДЧ. В него администраторите на помощ следва директно да въвеждат информация за предоставените от тях държавни помощи, чиито акт за предоставяне е с дата след 30.06.2016 г. Предвид посоченото, бе взето национално решение да се осигурява частична прозрачност на предоставените държавни помощи, т.е. в Модула за прозрачност на ЕК, следва да бъде въвеждана информацията, съобразно изискванията, заложени в нормативните актове на Европейската комисия.

Модулът за прозрачност на ЕК може да бъде достъпен, както следва:

- потребителска част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/, предназначена за администраторите на помощ, които следва да въвеждат в Модула информация за предоставените от тях държавни помощи;

- публична част на Модула: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/, предназначена за широката аудитория - всяко заинтересовано лице свободно може да направи справка за получените държавни помощи от даден бенефициент при задаване на съответните филтри/критерии.

Повече информация относно изискванията за осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи и Модула за прозрачност на ЕК можете да намерите на следния адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/518.  

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information