Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие Регламент (ЕС) 2017/1084 за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

29.06.2017

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз (OB L 156 от 20.6.2017 г.).

Чрез това изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 Европейската комисия прие нови правила за държавни помощи, въз основа на които определени публични мерки за подпомагане на пристанищата, летищата, културата, спортната и мултифункционалната инфраструктура и най-отдалечените райони могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, пар. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Българската версия на Регламент (ЕС) 2017/1084 за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 можете да намерите на следния електронен адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/420.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information