Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

06.03.2018

Във връзка с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (OB L 156 от 20.6.2017 г.) (ОРГО), бе констатирана неточност в българската езикова версия на документа по отношение на чл. 1, пар. 4, буква а).

От френската и английската езикови версии на разпоредбата на чл. 1, пар. 4, буква а) се налага извода, че същността на разпоредбата касае издадено предходно разпореждане за възстановяване, което все още е в процес на изпълнение, но не е изпълнено - т.е. помощта все още не е изцяло възстановена.

В българската версия на Регламента пояснението, че разпореждането е „висящо", не е включено. От текста се разбира, че е достатъчно да бъде издадено разпореждане, независимо дали е изпълнено, или не, за да бъде приложен ОРГО.

В тази връзка Европейската комисия направи изменение на цитираната разпоредба от ОРГО и прие Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (OB L 48 от 21.2.2018 г.), която можете да намерите на следния адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/420.

 

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information