Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Министърът на финансите утвърди Методическо указание за осигуряване на съответствие с приложимите правила по държавните помощи

17.09.2019

Министърът на финансите утвърди Методическо указание за осигуряване на съответствие с приложимите правила по държавните помощи (Изх. № УК-2 от 17.09.2019 г.). Същото отменя предишното Становище относно прилагане на правилата по държавните помощи при разработването на процедурните наръчници за програмен период 2014-2020 г. от страна на Управляващите органи на Оперативните програми - УО на ОП, (Изх. № 91-00-301 от 17.07.2014 г.).

Методическото указание е разработено на основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 14 от Закона за държавните помощи, съгласно която министърът на финансите дава методически указания за прилагането на правилата в областта на държавните помощи. Целта му е да подпомогне УО на ОП като им даде примерни насоки за правилата по държвните помощи, както и за практическото прилагане на теста за държавна помощ. Поради това, препоръчваме УО на ОП да спазват настоящото указание при планирането и разработването на мерки за подпомагане.

Методическото указание можете да намерите на следния електронен адрес: https://stateaid.minfin.bg/bg/411.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information