Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия одобри схема за подпомагане на въздушните превозвачи в България (SA.100321 (2022/N))

21.03.2022

Европейската комисия одобри схема за подпомагане на въздушните превозвачи в България под номер на мярката SA.100321 (2022/N) - България COVID-19: Схема за подпомагане на въздушните превозвачи (C(2022)1796 final от 17.03.2022 г.). Мярката е разработена на база разпоредбите на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка).

Целта на помощта е да се предостави ликвидност под формата на директни безвъзмездни средства на въздушните превозвачи, имащи европейски оперативен лиценз за превоз на пътници, издаден от компетентния лицензиращ орган в Република България - Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация, с оглед да се гарантира жизнеспособността им и възможността да преодолеят негативните икономически последици от COVID-19.

Съвместимостта на мярката е оценена на база чл. 107, пар. 3, буква б) от ДФЕС, в съответствие с раздели 3.1 (помощ с ограничен размер) и 3.12 (помощ под формата на подкрепа за непокрити финансови разходи) на Временната рамка.

Администратор на помощта е Министерство на транспорта и съобщенията. Според българските власти финансовата подкрепа за въздушните превозвачи ще генерира положителен кумулативен ефект за българската икономика като цяло.

Мярката ще бъде финансирана от държавния бюджет като прогнозният й бюджет е 60 млн. лв. и помощ по нея ще може да се предоставя до 30 юни 2022 г.

Пълният текст на Решението на Европейската комисия, с което одобрява мярката, в т.ч. условията, на които следва да отговарят кандидатите, можете да прочетете тук.

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information