Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

ГД "Конкуренция"

Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия 

Политика на конкуренция в Европейския съюз
Комисията и националните органи по конкуренцията прилагат пряко правилата за конкуренция на ЕС (членове 101-109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) с цел по-добро функциониране на пазарите на ЕС, като гарантират, че всички компании се конкурират при равнопоставеност и в съответствие с техните качества. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло. В Комисията, ГД "Конкуренция" носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Правомощията на ГД „Конкуренция" са ясно очертани - тя може да се намесва само ако има доказателства за нарушаване на правилата за конкуренция, а решенията ѝ подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз. Затова ГД „Конкуренция" в това отношение не прилича на повечето генерални дирекции в Комисията - вместо да предлага закони, тя предприема действия срещу компании или държави, които според нея нарушават правилата.

Контрол върху държавните помощи
Държавната помощ или друг вид държавна намеса, която нарушава конкуренцията, е забранена: това гарантира, че конкуренцията между компаниите е равностойна и защитава вътрешния пазар и интересите на данъкоплатците. Помощта може да е от полза, ако е правилно насочена и минимална - например, помощ за подобряване на околната среда или за укрепване на сектора на МСП. Някои форми на помощ обаче са особено вредни, по-специално оперативната помощ - когато дадено правителство просто дава пари на някоя компания, за да финансира ежедневните ѝ дейности. Такава оперативна помощ не създава мотивация за нови инвестиции или бизнес модели и е неефективна и вредна за конкурентите.

Как работи ГД „Конкуренция"?
ГД „Конкуренция" има персонал от около 900 души и разходи под 100 млн. евро годишно. В случаите на сливания и държавна помощ, ГД „Конкуренция" действа предимно с уведомления. Когато ГД „Конкуренция" работи по дадено дело, подробностите за него са поверителни. ГД „Конкуренция" е правно задължена да пази бизнес тайните на компаниите, с които контактува. Ако ГД „Конкуренция" стигне до заключение, че дадена компания или държава-членка е нарушила правилата за конкуренция, тя може да предложи на колегиума от членове на Комисията да вземе официално решение. Решението може да забрани съответното антиконкурентно поведение и да изиска действия за поправяне на ситуацията.

Структура
ГД „Конкуренция" се оглавява от г-н Johannes Laitenberger. Органиграма (на английски език)

Разработване на политика
ГД „Конкуренция" изготвя документи, обясняващи как се прилагат правилата за конкуренция, изложени в Договора и тълкувани от Съда. Сред тях има регламенти за прилагане, групови освобождавания, насоки и съобщения. Когато те биват преразглеждани, ГД „Конкуренция" организира мащабни консултации преди да публикува новите версии.

Сътрудничество с други органи
ГД „Конкуренция" работи с националните органи по конкуренцията в държавите-членки, за да гарантира съгласувано и координирано прилагане на правилата за конкуренция в Европа, както и с други агенции по света за обмен на информация, насърчаване на добри практики и сътрудничество по отделни случаи. ГД „Конкуренция" работи за включването на принципите на конкуренцията в регулирането и законодателството и си сътрудничи с други генерални дирекции за определяне на това кои пазари трябва да проверява ГД „Конкуренция".

Годишен доклад пред Европейския парламент
Всяка година ГД „Конкуренция" подготвя за Европейския парламент доклад за своите дейности и оценка на предстоящите въпроси. Освен това ГД „Конкуренция" предоставя ежедневно подробна информация на широката публика на уебсайта си и чрез съобщения за медиите. Комисарят по конкуренция също се явява пред Комисията по икономически и парични въпроси три пъти годишно, за да обсъжда текущата политика и да отговаря на питания.

За повече информация:
Европейска комисия - http://ec.europa.eu/competition