Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Методологически ръководства

Указание по чл. 7, ал. 2, т. 14 от Закона за държвните помощи - предназначено за Управляващите органи на Оперативните програми:

 Указание по чл. 21, ал. 4 от Закона за публичните финанси:

Наръчник за ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ):