Информация

Министерство на финансите

Проекти

Разпоредби на Договора за функциониране на ЕС

На 1 декември 2009 г. влезе в сила Договора от Лисабон. Промените в номерацията на членове от Договора за създаване на Европейската общност и Договора за функциониране на ЕС.

Основните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):

Други свързани разпоредби:

Пълният текст на ДФЕС на български език може да намерите тук.