Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

За нас

Законовата основа за предоставянето на държавни помощи в Република България се базира на Договора за функциониране на Европейския съюз, Регламентите на Съвета и на Европейската комисия, както и на Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане. 

 

Съгласно Закона за държавните помощи, министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи, с изключение на тези в земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството, като:

Какво дирекция „Държавни помощи и реален сектор" не прави:

  1. Не предоставя и не администрира държавни/минимални помощи;
  2. Не попълва уведомителни форми/информационни листове за държавни помощи, а съгласува методически попълнените такива;
  3. Не носи отговорност за неспазване от администраторите на помощ на условията за предоставяне на държавна/минимална помощ, както и за неправомерно предоставена държавна помощ;
  4. Не постановява възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ и/или неправилно използвана държавна помощ.