Информация

Министерство на финансите

Проекти

Становища на ЕК

 Начин на осъществяване на комуникацията с Европейската комисия по въпроси, касаещи държавните помощи:

Становище на ЕК в отоговор на писмо на дирекция "Добро управеление" към Администрацията на МС с въпроси относно приложимостта на правилата за държавните помощи по отношение на схема за подпомагане "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство":

Становище на ЕК в отоговор на писмо на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) с въпроси относно приложимостта на правилата за държавните помощи/минималните помощи по отношение на операции за социална и икономическа интеграция на уязвими групи по ОПРЧР: