Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Социални услуги по ОПРЧР

Становище на ЕК в отговор на писмо на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) с въпроси относно приложимостта на правилата за държавните/минималните помощи по отношение на операции за социална и икономическа интеграция на уязвими групи по ОПРЧР: