Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Минимални помощи - Регламент (ЕС) № 1407/2013

Писмо от службите на Европейската комисия с отговори на поставени от българските власти въпроси във връка с прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1407/2013 към помощта de minimis: